Strona główna BIP

Przedszkole w Kuźnicy

ul. Sokólska 16
16-123 Kuźnica

Tel./fax: 85 722 40 25

e-mail: przedszkole@kuznica.ug.gov.pl

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek godz. 6:30 - 16:30

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia


 

Rekrutacja do Przedszkola w Gminie Kuźnica na rok szkolny 2018/2019

 

Do przedszkola prowadzonego przez Gminę Kuźnica przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kuźnica. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Kuźnica mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli uregulowane zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola w Kuźnicy prowadzonego przez Gminę Kuźnica corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Kryteria rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w publicznym przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnica, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata;

 • niepełnosprawność kandydata;

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXII/150/2017 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola w Kuźnicy na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów, tj.:

 • dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, zamieszkałe na terenie gminy – 32 pkt,

 • dziecko zamieszkujące na terenie gminy, którego oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 16 pkt,

 • dziecko, które uczęszczało do przedszkola lub którego rodzeństwo będzie uczęszczać – 8 pkt,

 • czas pobytu dziecka w przedszkolu wyniesie powyżej 5 godzin dziennie – 6 pkt,Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są odpowiednio:

 • Potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie o zameldowaniu lub oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania,

 • Oświadczenie rodziców albo rodzica samotnie wychowującego dziecko o miejscu zamieszkania oraz o zatrudnieniu, nauce, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu działalności gospodarczej,

 • Oświadczenie rodziców.

O przyjęciu do przedszkola decyduje liczba uzyskanych punktów.

 

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji zostały określone zarządzeniem nr 272/18 Wójta Gminy Kuźnica z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkola i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Kuźnica na rok szkolny 2018/2019.

Wnioski do przedszkola prowadzonego przez Gminę Kuźnica należy składać w dniach 12-23 marca 2018 r. W dniu 10 kwietnia 2018 r. będą podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do dnia 17 kwietnia 2018 r. rodzice mają czas na potwierdzenie w formie pisemnej woli przyjęcia do  przedszkola. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych będą znane w dniu 19 kwietnia 2018 r. Postępowanie uzupełniające odbędzie się w terminach ustalonych w ww. zarządzeniu.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola uzyskają Państwo w  przedszkolu w Kuźnicy prowadzonego przez Gminę Kuźnica.

Metryka strony

Udostępniający: Przedszkole w Kuźnicy

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Przedszkola w Kuźnicy

Data wytworzenia: 2018-01-04

Wprowadzający: Sylwia Baraniuk

Data modyfikacji: 2018-02-21

Opublikował: Sylwia Baraniuk

Data publikacji: 2017-06-21